آیا کشمش برای شما خوب است؟

آیا کشمش برای شما خوب است؟

مردم از انگور به عنوان کشمش برای هزاران سال استفاده کرده اند و این دلیل خوب بودن آن است. شما ممکن است آن را در بلغور جو دوسر قرار دهید و یا یک مشت از آن را بخورید آنها به صورت بسته تغذیه پانچ شده وجو دارد و حتی استفاده دارویی نیز دارد. ولی مانند بسیاری از چیزهای دیگر در خوردن کلید اعتدال را رعایت نمایید.

تفکیک غذایی کشمش
کشمش با حذف آب از انگور بدست می آید. از آنجا که دهیدراتاسیون حجم را کاهش می…

View On WordPress

Leave a Reply