احمدی نژاد واقعا 18 میلیون رای داره

دو حالت وجود داره یک: این حکومت بستری رو برای دموکراسی حتی کم فراهم نخواهد کرد پس باید فکر دیگری کرد دو: احمدی نژاد واقعا 18 میلیون رای داره

Leave a Reply