احیا گروه‌های تخصصی فرهنگستان هنر

 طبق ماده ۱۲ اساسنامه این فرهنگستان دارای هفت گروه تخصصی است و هر گروه تخصصی از تعدادی عضو پیوسته، وابسته و هنرمندان خبره تشکیل شده که با توجه به نوع تخصصشان توسط رئیس فرهنگستان برای عضویت در گروه انتخاب می‌شوند.

«نمایش و ادبیات نمایشی»، «موسیقی»، «معماری و شهرسازی»، «هنرهای سنتی و صنایع دستی»، « هنرهای تجسمی»، «سینما» و «چند رسانه‌ای» گروه‌های تخصصی فرهنگستان هنر را تشکیل می‌دهند و وظیفه آنها به عنوان اتاق فکر فرهنگستان، تنظیم ‌برنامه‌های ‌پژوهشی و ارائه آن به شورای ‌تخصصی است.

قرار است گروه‌های تخصصی فرهنگستان هنر که چندین سال است هیچ گونه فعالیتی نداشته اند؛ به همت اعضای پیوسته و وابسته این فرهنگستان به زودی تشکیل شده و فعالیت خود را از سر بگیرند.

 

Leave a Reply