انتشار مجموعه سه جلدی «از سیاست‌گذاری تا سنجش فرهنگی»

مجموعه سه جلدی «از سیاست‌گذاری تا سنجش فرهنگی» به عنوان یک تجربه، تحت عنوان برنامه پژوهشی بازنگری «شاخص‌های فرهنگی ایران» با علامت اختصاری «شفا» توسط دکتر حسام ‌الدین آشنا و همکاران در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اجرا شده است.

جلد اول این مجموعه به مبانی نظری، روشی و بررسی تجربه‌ های جهانی تولید چارچوب‌ ها و شاخص‌های فرهنگی اختصاص دارد؛ جلد دوم، تجربه جمهوری اسلامی ایران در سیاستگذاری، تولید شاخص و آمار‌ه های فرهنگی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و جلد سوم به ارائه چارچوب پیشنهادی برای جمهوری اسلامی اختصاص دارد.

«بنیادهای نظری»، «تعاریف و روش‌شناسی تولید شاخص‌های فرهنگی» و «تجربه‌های جهانی شاخص‌های فرهنگی» عناوین سه بخش جلد اول این مجموعه است.

«از انسان شناسی فلسفی تا فلسفه فرهنگ درجمهوری اسلامی ایران»، «سیاست و سیاست گذاری فرهنگی؛ رویکردهای جهانی»، «تعاریف و سطوح شاخص‌های فرهنگی» و «روش‌شناسی تولید شاخص‌های فرهنگی»، «بررسی و نقد مدل مفهومی چارچوب پیشنهادی یونسکو»، «بررسی و نقد شاخص‌های فرهنگی منطقه‌ای» و «شاخص‌های فرهنگی در سطح ملی و محلی» عناوین فصل‌های اول تا هفتم جلد اول است.

جلد دوم این مجموعه نیز در سه بخش «سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، «مستندسازی و ارزیابی شاخص‌های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «مستندسازی و ارزیابی آماره‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» تنظیم شده است.

«مستندسازی و ارزیابی سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، «شاخص‌های تحولات فکری، بینشی و رفتاری»، «شاخص‌های مصرف کالاها و خدمات فرهنگی»، «شاخص‌های توسعه فرهنگی، نیروی انسانی، فضاها و تجهیزات فرهنگی»، «گزارش و تحلیل پژوهش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان»، «گزارش و تحلیل پژوهش رفتارهای فرهنگی ایرانیان» و «گزارش و تحلیل پژوهش فضاهای فرهنگی ایران» عناوین فصل‌های اول تا هفتم جلد دوم این مجموعه است.

جلد دوم دارای چهار ضمیمه است؛ «نسبت شاخص‌های فرهنگی با پروژه‌های ملی»، «نقد و بررسی شاخص‌های فرهنگی پیشنهادی»، «بررسی و معرفی تفصیلی مهم‌ترین طرح‌های طراحی شاخص» و «جدول مادر، نسبت سیاست‌های فرهنگی و شاخص‌ها» عناوین ضمائم جلد دوم است.

جلد سوم از این مجموعه سه جلدی نیز به ارائه چارچوب پیشنهادی برای جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته و مبتنی بر یافته‌های پژوهشی دو جلد قبلی است.

این جلد از سه بخش و نه فصل تشکیل شده است؛ «تعریف و تبیین الگوی پیشنهادی سیاستگذاری و سنجش فرهنگی در ایران»، «ابعاد سیاست فرهنگی» و «مسائل پایدار سیاست فرهنگی» عناوین سه بخش جلد سوم است.

«رویکردی جامع به سیاست و سنجش فرهنگی»، «هویت فرهنگی؛ رویکردهای نظری و تعریف مؤلفه‌های سیاستی»، «حیات فرهنگی؛ رویکردهای نظری و تعریف مؤلفه‌های سیاستی»، «امنیت فرهنگی؛ رویکردهای نظری تعریف مؤلفه‌های سیاستی»، «فرهنگ و دین»، «فرهنگ و سیاست»، «فرهنگ و اقتصاد»، «فرهنگ و اجتماع» و «فرهنگ و هنر» عناوین فصل‌های اول تا نهم جلد سوم را تشکیل می دهد.

پژوهشگران این مجموعه در جلد سوم تلاش می‌کنند تا مدلی برای کشف مسائل فرهنگ سیاسی در ایران معرفی کنند.

مسائل صنفی هنرمندان، مسائل بخش هنر در ایران، تعامل هنرمندان با جامعه و جهان، ارتباطات هنری با خارج از کشور، تعاملات درون بخشی هنرمندان، مسئله آموزش هنری، حمایت از هنرمندان مباحث مطرح‌شده در جلد سوم است.

مجموعه سه جلدی «از سیاست گذاری تا سنجش فرهنگی» در ۱۱۵۴ صفحه از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.

 

منبع: ایرنا

 

انتها پیام/

 

Leave a Reply