انتشار کتاب تئاتر فرانسه در قرن بیستم

 در معرفی این کتاب عنوان شده است: در کتاب “تئاتر فرانسه در قرن بیستم” سعی شده است تا جریان‌های نمایشی قرن بیستم و نیز افراد تاثیرگذار در این زمینه معرفی شوند و خواننده با دیدگاه‌های گوناگون آشنا شود. نکته قوت این کتاب بیان مطالب به روش ساده و قابل فهم برای همه است. در ضمن مثال‌هایی که از نویسندگان مختلف ارائه شده نقشی مهم در فهم مطالب و نظریه‌های مورد بحث دارد. در حقیقت نویسنده کتاب تلاش کرده است با به‌کارگیری مثال‌های ملموس خواننده را مستقیما در برابر آنچه به صورت نظری بیان شده، قرار دهد.

ترجمه “تئاتر فرانسه در قرن بیستم” توسط انتشارات دانشگاه هنر و دانشگاه شهید بهشتی به بازار کتاب عرضه شده است.

منبع: ایسنا

انتهای پیام

Leave a Reply