اگه شنبه آرایشگاه ها باز نشه خودم باید موزر رو بردارم از ته بزنم

اگه شنبه آرایشگاه ها باز نشه خودم باید موزر رو بردارم از ته بزنم