درپی تجاوز به دو نوجوان ایرانی توسط پلیس عربستان، کاردارعربستان فک کنم یه کپی ازبیانیه سفارت ایران دربرزیل

درپی تجاوز به دو نوجوان ایرانی توسط پلیس عربستان، کاردارعربستان فک کنم یه کپی ازبیانیه سفارت ایران دربرزیل که انگشت کردن بچه ها توسط دیپلمات روتفاوت فرهنگی دونسته بودبا خودش ببره وزارت خارجه.

‫#‏عربستان‬ ‫#‏تجاوز‬ ‫#‏برزیل‬ ‫#‏تفاوت_فرهنگی‬

Leave a Reply