سالها شد، رفته دمسازم زدست اما هنوز

سالها شد، رفته دمسازم زدست اما هنوز
در درونم زنده است و زندگانی می کند.
با همه نسیان تو گویی کز پی آزار من
خاطرم با خاطرات خود تبانی می کند.
بی ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولی
چون بهاران می رسد با من خزانی می کند.

Leave a Reply