نیازمند یک کشور دشمن و متخاصم با شرایط زیر هستیم.

نظر به توافق انجام شده با امریکا به یک کشور دشمن با شرایط زیر نیازمندیم:
1- متخاصم باشد. جهت خالی نبودن عریضه امام جمعه.
2- در مسیر سیل و طوفان های اقیانوسی و سایر بلایای آسمانی باشد. جهت پخش اخبار شبانگاهی.
3- مشکلات اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. جهت ارسال گزارش توسط کامران نجف زاده و سایر عوامل 20:30.
4- حامی حقوق بشر باشد. جهت اخذ پناهندگی های سیاسی.
5- دانشگاه های معتبر داشته باشد. جهت اخذ مدرک برای هیئت دولت و نمایندگان مجلس.
6- قدرت اقتصادی و جهانی باشد تا حداقل سی و پنج سال هزینه بابت دشمنی پرداخت شود.
کشورهای داوطلب رزومه تخاصمی خود را به دفتر مرکزی کیهان ارسال نمایند. نتیجه بررسی ها متاقبا از همین روزنامه به اطلاع مقامات دشمن پرور ایران خواهد رسید.

‫#‏دشمن‬ ‫#‏توافق‬ ‫#‏هسته‬ ‫#‏امریکا‬ ‫#‏ایران‬ ‫#‏دژمن‬ ‫#‏نیازمندی‬

Leave a Reply