صدور مجوز چاپ، تطبیق و نظارت بر انتشار تقویم و سررسید ۹۴ رسمی کشور

صدور مجوز چاپ، تطبیق و نظارت بر انتشار تقویم و سررسید۹۴ رسمی کشور

مصوب جلسه ۶۱۸ مورخ ۹۳/۳/۲۰ شورای فرهنگ عمومی

مطابق ماده ۵ آیین نامه «نحوه نام گذاری روزها و مناسبت های خاص تقویم سال ۹۴» مصوب جلسه ۶۴۸ مورخ ۸۸/۶/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی ؛ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تقویم سال ۹۴ را منتشر می کنند، موظفند روزها و مناسبت های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را حسب مورد در متن یا ضمیمه تقویم و سررسید درج نمایند.

بر همین اساس، در ششصد و هجدهمین جلسه مورخ ۹۳/۳/۲۰ شورای فرهنگ عمومی موضوع یکسان سازی مناسبت های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مندرج در تقویم رسمی کشور، مطرح شد و به منظور پیگیری و آگاهی از روند اقدامات، برنامه ها و سیاست های اجرایی نهادها و سازمان های فرهنگی در راستای اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و جلوگیری از هر گونه تشتت در تقاویم چاپی ۹۴ و ضرورت درج یکسان مناسبت های مصوب، موارد ذیل به تصویب رسید :

الف ) مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران تا پایان خردادماه هر سال، تقویم رسمی کشور را استخراج و برای اعمال و درج مناسبت های مصوب به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارائه نماید.

ب ) معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دستگاه ناظر بر فعالیت های چاپی در کشور، موظف است پس از تأیید و صدور مجوز چاپ تقویم و سررسید ۹۴ از سوی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، نسبت به نظارت بر اجرای ضوابط شورای فرهنگ عمومی اقدام نماید.

ج ) معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی به عنوان مرجع نظارت بر فعالیت های تبلیغاتی در کشور، موظف است پس از تأیید و صدور مجوز چاپ تقویم از سوی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، نسبت به صدور مجوز انتشار تقویم های تبلیغاتی اقدام نماید.

د ) کلیه مراکز، سازمان ها و نهادهایی که تقویم چاپ می کنند، موظف اند ضمن رعایت قوانین و مقررات، مجوز چاپ تقویم را قبل و بعد از چاپ برای ترخیص از چاپخانه، از دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی دریافت کنند.

ه) کلیه ناشران تقویم و سررسید۹۴  موظف اند یک نسخه از تقویم رسمی کشور را قبل از ترخیص از چاپخانه ، به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی – به عنوان ناظر و مرجع صدور مجوز چاپ – ارایه دهند و پس از تأیید نهایی ، چاپخانه ها مجاز هستند نسبت به ترخیص آن اقدام نمایند.