غذاهای کپک زده

مواد غذایی که بدلیل کپک زدگی تغییر بو یا رنگ داده اند به هیچ وجه قابل مصرف نمی باشند و جداکردن بخشی از آن غذا که کپک زده، باعث نمی شود سایر بخش های آن غذا قابل استفاده شده باشد.
کپک ماده غذایی، شاید ظاهرا تنها در بخش کوچکی از ماده غذایی رشد کرده باشد ولی در واقع رشد و نفوذ کپک ،گسترده تر از آن است که به با چشم غیر مسلح دیده شود.
کپک ماده غذایی، در حین رشد ،از خود مواد سمی تولید می کنند که سموم…

View On WordPress

Leave a Reply