فرق #تتلو با بقیه #سلبریتی های دوزاری فقط تو کیسه اش هست. تتلو گه بدون کیسه هست اونا ولی کیسه دارن https://t.co/OdElWx9bzF

فرق #تتلو با بقیه #سلبریتی های دوزاری فقط تو کیسه اش هست. تتلو گه بدون کیسه هست اونا ولی کیسه دارن https://t.co/OdElWx9bzF