معرفی کتاب مدل‌های فرهنگی

کتاب مدل‌های فرهنگی، مفهوم مدل‌های فرهنگی را در نظریه‌‌ای از فرهنگ جای می‌دهد و ابزار روش‌شناختی جامعی برای انجام مطالعات مدل‌های فرهنگی ارائه می‌دهد.
چهارفصل اول این کتاب رویکرد های تعریفی، نظری و روش‌شناختی مرتبط با مدل‌های فرهنگی را مورد بررسی قرار می‌دهد و پیش‌فرض‌ها، ویژگی‌ها و کارکردهای یک مدل فرهنگی و ارتباط آن با نظریه فرهنگ و انواع روش‌هایی را که برای مطالعه مدل‌های فرهنگی استفاده می‌شوند، معرفی می‌کند.
در فصل پنجم، نمونه‌هایی از نحوه به‌کارگیری رویکرد مدل‌های فرهنگی در تحقیقات کاربردی نشان داده می‌شود. فصل ششم این کتاب نیز چشم‌انداز آینده تحقیقات در حوزه مدل‌های فرهنگی را مورد بررسی قرار می دهد.

به استناد این کتاب، مدل‌های فرهنگی بازنمایی‌های ذهنی‌ای هستند که در میان اعضای یک فرهنگ مشترک‌اند. کارکرد این بازنمایی‌های ذهنی،معنادار کردن و تفسیر درون ‌دادهای حسی و همچنین تولید و شکل‌دهی به رفتارهای هدفمند و ارتباطی است.
مدل‌های فرهنگی برای خوانش مقاصد، نگرش‌ها، احساسات و بافت‌های اجتماعی، از قبیل موقعیت اجتماعی کسانی که فرد با آنها مواجه می‌شود، به‌کار می‌روند.
هدف نویسندگان این کتاب آن است که چارچوبی نظری برای بیان نظریه‌ مدل‌های فرهنگی در قالب نظریه فرهنگ ارائه کنند تا از این طریق پیشینه مدل‌های فرهنگی را بررسی کرده و دامنه‌ای از ابزارها و راهبردهای روش‌شناختی برای استخراج و مطالعه مدل‌های فرهنگی ارائه نمایند.
نویسندگان مدل های فرهنگی، تأکید می‌کنند که این کتاب باید به‌عنوان راهنمایی برای تحقیقات مدل‌های فرهنگی در نظر گرفته شود که پیشینه مربوط به این مطالعات را تا سال ۲۰۱۳ مورد توجه قرار داده است.
در کتاب حاضر تحقیقاتی ارائه شده است که مدل‌های فرهنگی را در بافت‌ها، صحنه‌ها و رویدادهای اجتماعی قرار می‌دهد.
کتاب «مدل‌های فرهنگی؛ پیدایش، روش‌ها و آزمون‌ها» در ۳۸۵ صفحه و با قیمت ۲۹ هزار تومان به مخاطبان عرضه شده است.

Leave a Reply