معرفی کتاب پویایی گروه

کتاب پویایی گروه نوشته فورسایت با ترجمه نجفی زند  و  پاشاشریفی توسط نشردوران منتشر شده است و ۷۱۲ صفحه دارد.

کتاب شامل ۱۵ فصل است .

در نخستین فصل کتاب ماهیت گروه و پویایی آن و در فصل دوم روش های سنجش و طرح های پژوهشی در مطالعه پویایی گروه و در فصل ۳و۴و۵ به ترتیب شکل گیری گروه ها،فرایند رشد گروه و اجتماعی شدن آن و ساختار گروه مورد بحث قرار گرفته است.

تمامی مطالب مطرح شده درکتاب با تاکید بر پژوهش هایی علمی از نوع طرح های آزمایشی و آزمایش های میدانی و شرح مراحل اجرای طرح ها و نقد و بررسی یافته ها نگاشته شده است.

روش های مختلف سنجش و اندازه گیری متغیرهای مرتبط با پویایی گروه از جمله مباحثی است که در سراسر کتاب مورد توجه مولف بوده است.

از این رو این اثر را می توان به عنوان یک پژوهش عالی در پویایی گروه تلقی کرد که خواننده را با شیوه های علمی پژوهش در پویایی گروه  و دیگر مباحث مرتبط با جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی آشنا می کند.مطالعه این کتاب می تواند برای دانشجویان رشته های مختلف علوم رفتاری و علوم اجتماعی از جمله جامعه شناسی ،روانشناسی،راهنمایی و مشاوره،مددکاری اجتماعی و علوم تربیتی مفید و آموزنده باشد.

 

 

Leave a Reply