کتاب پیرمرد مهربان و دختر زیبا – ایتالو ازوِو

New Post has been published on https://www.ketabane.org/book/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88/

کتاب پیرمرد مهربان و دختر زیبا – ایتالو ازوِو

کتاب پیرمرد مهربان و دختر زیبا نوشته ایتالو ازوو با ترجمه آویده نهاوندی در نشر نو به چاپ رسیده است.

داستان این کتاب روی محورعشق می چرخد. عشقی زمینی که سعی دارد رنگ و بوی خدایی به خود بگیرد. پیرمردی مرفه و ثروتمند با دختری جوان که اختلاف طبقاتی بسیاری با او دارد، رابطه برقرار می کند. دختر داستان، مانند شیء قابل تملکی است که با پول معامله می شود و پیرمرد، انسانی فاضل و مهربان است که قصد دارد چهره پاک و مقدسی از خود به جای بگذارد که بعد از مرگش همه به نیکی از او یاد کنند، به همین دلیل با دلسوزی و لطف در حق این دختر جوان که در فقر و بدبختی دست و پا می زند، سعی دارد قدم در راه فضیلت بگذارد. اما کار خیرخواهانه او و رابطه با دختری که می تواند جای فرزندش باشد، هیچ سنخیتی با هم ندارند. به همین دلیل پیرمرد مهربان در دغدغه درستی یا نادرستی این رابطه به سر می برد. از طرفی شخصیت دختر جوان و زیبا، شخصیتی سودجو و پولکی است که در عین حال که برای رسیدن به ثروت له له می زند، خود را نسبت به پول بی اعتنا نشان می دهد. این کتاب ایتالو ازوو همچون دیگر آثارش تلفیقی از سنت های فرهنگیِ زبان شناختی آلمان و ایتالیا است. داستان های او همواره توصیفی از بحران های تاریخی و اجتماعی دارند و زندگی قشر مرفه و فقیر جامعه را در کنار هم به تصویر می کشد.

Leave a Reply