کرونا ویروس و فعالیت های بورسی ایران

در شرایط موجود کنونی که بیماری حاصل از کرونا ویروس وحشت روزافزونی در دل مردم ایران و دنیا بوجود آورده است و توصیه های اجتماعی جهت پیشگیری از انتقال ویروس