“کعبه یک سنگ نشانی‌ است که ر‌ه گم نشود حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست”

“کعبه یک سنگ نشانی‌ است که ر‌ه گم نشود
حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست”

Leave a Reply