یعنی توییتر شده قرارگاه چیز لیسان رانده شده از جامعه! هر عکسی که از دخترا میبینم زیرش حداقل 1K فیو خورده. هرچی هم ل… https://t.co/oy8r3Livaq

یعنی توییتر شده قرارگاه چیز لیسان رانده شده از جامعه!
هر عکسی که از دخترا میبینم زیرش حداقل 1K فیو خورده. هرچی هم ل… https://t.co/oy8r3Livaq