بررسی ماه رمضان از دیدگاه فست فودها

New Post has been published on https://www.iranhfc.tv/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%af%d9%87%d8%a7/

بررسی ماه رمضان از دیدگاه فست فودها

با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ،فست فودها فرصت مناسبی جهت بازسازی های استراتژیک خود می یابند که این مهم می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • بازسازی دکوراسیون
 • ارتقا منو
 • آموزش پرسنل

به طور کل یک مهندسی مجدد را فست فود های که به آینده می اندیشند می توانند داشته باشند.

عموما بعد از ماه رمضان فست فودها با افزایش فروش ۲۰% مواجه می گردند که این مهم ممکن است به دلایل مختلفی صورت پذیرد.قطعا فست فودها می توانند با طراحی برنامه مناسب تبلیغاتی سهم بالاتری از این بازار را بدست آورند.

گروه iranhfc (گروه تخصصی راه اندازی فست فود و کافی شاپ)پیشرو و نوآور در صنعت فست فود و کافی شاپ

بررسی ماه رمضان از دیدگاه فست فودها

New Post has been published on https://www.fastfoodstartup.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%af%d9%87%d8%a7/

بررسی ماه رمضان از دیدگاه فست فودها

با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ،فست فودها فرصت مناسبی جهت بازسازی های استراتژیک خود می یابند که این مهم می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • بازسازی دکوراسیون
 • ارتقا منو
 • آموزش پرسنل

به طور کل یک مهندسی مجدد را فست فود های که به آینده می اندیشند می توانند داشته باشند.

عموما بعد از ماه رمضان فست فودها با افزایش فروش ۲۰% مواجه می گردند که این مهم ممکن است به دلایل مختلفی صورت پذیرد.قطعا فست فودها می توانند با طراحی برنامه مناسب تبلیغاتی سهم بالاتری از این بازار را بدست آورند.

گروه iranhfc (گروه تخصصی راه اندازی فست فود و کافی شاپ)پیشرو و نوآور در صنعت فست فود و کافی شاپ

بررسی ماه رمضان از دیدگاه فست فودها

New Post has been published on https://www.iranhfc.org/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%af%d9%87%d8%a7/

بررسی ماه رمضان از دیدگاه فست فودها

با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ،فست فودها فرصت مناسبی جهت بازسازی های استراتژیک خود می یابند که این مهم می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • بازسازی دکوراسیون
 • ارتقا منو
 • آموزش پرسنل

به طور کل یک مهندسی مجدد را فست فود های که به آینده می اندیشند می توانند داشته باشند.
عموما بعد از ماه رمضان فست فودها با افزایش فروش ۲۰% مواجه می گردند که این مهم ممکن است به دلایل مختلفی صورت پذیرد.قطعا فست فودها می توانند با طراحی برنامه مناسب تبلیغاتی سهم بالاتری از این بازار را بدست آورند.
گروه iranhfc (گروه تخصصی راه اندازی فست فود و کافی شاپ)پیشرو و نوآور در صنعت فست فود و کافی شاپ

بررسی ماه رمضان از دیدگاه فست فودها

New Post has been published on https://www.iranhfc.net/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%af%d9%87%d8%a7/

بررسی ماه رمضان از دیدگاه فست فودها

با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ،فست فودها فرصت مناسبی جهت بازسازی های استراتژیک خود می یابند که این مهم می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • بازسازی دکوراسیون
 • ارتقا منو
 • آموزش پرسنل

به طور کل یک مهندسی مجدد را فست فود های که به آینده می اندیشند می توانند داشته باشند.
عموما بعد از ماه رمضان فست فودها با افزایش فروش ۲۰% مواجه می گردند که این مهم ممکن است به دلایل مختلفی صورت پذیرد.قطعا فست فودها می توانند با طراحی برنامه مناسب تبلیغاتی سهم بالاتری از این بازار را بدست آورند.
گروه iranhfc (گروه تخصصی راه اندازی فست فود و کافی شاپ)پیشرو و نوآور در صنعت فست فود و کافی شاپ

بررسی ماه رمضان از دیدگاه فست فودها

با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ،فست فودها فرصت مناسبی جهت بازسازی های استراتژیک خود می یابند که این مهم می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • بازسازی دکوراسیون
 • ارتقا منو
 • آموزش پرسنل

به طور کل یک مهندسی مجدد را فست فود های که به آینده می اندیشند می توانند داشته باشند.
عموما بعد از ماه رمضان فست فودها با افزایش فروش ۲۰% مواجه می گردند که این مهم ممکن است به دلایل مختلفی صورت پذیرد.قطعا فست فودها می توانند با طراحی برنامه مناسب تبلیغاتی سهم بالاتری از این بازار را بدست آورند.
گروه iranhfc (گروه تخصصی راه اندازی فست فود و کافی شاپ)پیشرو و نوآور در صنعت فست فود و کافی شاپ

#‏جنگ‬ بر سر چیزی که هیچ ایده ای ازش نداری
جنگ برای عقیده ای که هیچ اختیاری در انتخابش نداشتی
هیچ انتخابی، هیچ فضیلتی، هیچ اختیاری در کار نبوده نه در جنسیت نه در جغرافیا نه در مذهب.
به دنبال چه میگردی که حیرانی، خرد گم کرده ای شاید نمیدانی

‪#‎Outside_the_Wall‬

All alone, or in two’s,
The ones who really love you
Walk up and down outside the wall.
Some hand in hand
And some gathered together in bands.
The bleeding hearts and artists
Make their stand.

And when they’ve given you their all
Some stagger and fall, after all it’s not easy
Banging your heart against some mad bugger’s wall.

“Isn’t this where….”