خویشتن داری پرسنل فست فود

با توجه به تفاوت هایی که در افراد مختلف وجود دارد که ممکن است به خاطر مسائلی چون روحیه متفاوت افراد، شرایط زمانی متفاوت، تفاوت های فرهنگی و … باشد برخوردهای متفاوتی در رستوران، فست فود یا کافی شاپ ما داشته باشند.
آنچه که بدیهی است ما نمیتوانیم رفتار افراد را از قبل مدیریت نماییم. اما می توانیم رفتار پرسنل خود را در بروز برخی از مشکلاتی که در ارتباط با مشتریان ممکن است به وجود آید هدفدار هدایت نماییم.
خویشتن داری پرسنل فست فود
آموزش هایی را که پرسنل ما لازم است از قبل بدانند می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • آرامش خود را حفظ کنند، شاید آرامش شما کمی شرایط را بهتر کند.
 • اجازه دهید مشتری به شرح مشکل پیش آمده بپردازد تا کمی احساس سبکی کرده و همچنین احساس کند به او توجه می شود.
 • از او بپرسید چه کاری می توانیم برای او انجام دهیم تا کمی فضا بهتر شود.
 • برای او توضیح کوچکی از مشکل پیش آمده بدهید به طوری که مشتری احساس نکند می خواهید او را قانع نمایید.
 • از مشتری عذر خواهی کنید
 • مشکل پیش آمده را به صورت ریشه ای پیگیری کنید
 • از مشتری تشکر نمایید

مهندس عباس حسینی
البته برنامه آموزشی پرسنل در مرحله راه اندازی فست فود، کافی شاپ یا رستوران ایتالیایی به صورت جامه و کامل در برگیرنده تمامی سر فصل های مورد نیاز برای یک مجموعه حرفه ای خواهد بود.

خویشتن داری پرسنل فست فود

New Post has been published on https://www.iranhfc.net/%d8%ae%d9%88%db%8c%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%84-%d9%81%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%af/

خویشتن داری پرسنل فست فود

با توجه به تفاوت هایی که در افراد مختلف وجود دارد که ممکن است به خاطر مسائلی چون روحیه متفاوت افراد، شرایط زمانی متفاوت، تفاوت های فرهنگی و … باشد برخوردهای متفاوتی در رستوران، فست فود یا کافی شاپ ما داشته باشند.
آنچه که بدیهی است ما نمیتوانیم رفتار افراد را از قبل مدیریت نماییم. اما می توانیم رفتار پرسنل خود را در بروز برخی از مشکلاتی که در ارتباط با مشتریان ممکن است به وجود آید هدفدار هدایت نماییم.
خویشتن داری پرسنل فست فود
آموزش هایی را که پرسنل ما لازم است از قبل بدانند می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • آرامش خود را حفظ کنند، شاید آرامش شما کمی شرایط را بهتر کند.
 • اجازه دهید مشتری به شرح مشکل پیش آمده بپردازد تا کمی احساس سبکی کرده و همچنین احساس کند به او توجه می شود.
 • از او بپرسید چه کاری می توانیم برای او انجام دهیم تا کمی فضا بهتر شود.
 • برای او توضیح کوچکی از مشکل پیش آمده بدهید به طوری که مشتری احساس نکند می خواهید او را قانع نمایید.
 • از مشتری عذر خواهی کنید
 • مشکل پیش آمده را به صورت ریشه ای پیگیری کنید
 • از مشتری تشکر نمایید

مهندس عباس حسینی
البته برنامه آموزشی پرسنل در مرحله راه اندازی فست فود، کافی شاپ یا رستوران ایتالیایی به صورت جامه و کامل در برگیرنده تمامی سر فصل های مورد نیاز برای یک مجموعه حرفه ای خواهد بود.

خویشتن داری پرسنل فست فود

New Post has been published on https://www.iranhfc.tv/%d8%ae%d9%88%db%8c%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%84-%d9%81%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%af/

خویشتن داری پرسنل فست فود

با توجه به تفاوت هایی که در افراد مختلف وجود دارد که ممکن است به خاطر مسائلی چون روحیه متفاوت افراد، شرایط زمانی متفاوت، تفاوت های فرهنگی و … باشد برخوردهای متفاوتی در رستوران، فست فود یا کافی شاپ ما داشته باشند.

آنچه که بدیهی است ما نمیتوانیم رفتار افراد را از قبل مدیریت نماییم. اما می توانیم رفتار پرسنل خود را در بروز برخی از مشکلاتی که در ارتباط با مشتریان ممکن است به وجود آید هدفدار هدایت نماییم.

آموزش هایی را که پرسنل ما لازم است از قبل بدانند می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • آرامش خود را حفظ کنند، شاید آرامش شما کمی شرایط را بهتر کند.
 • اجازه دهید مشتری به شرح مشکل پیش آمده بپردازد تا کمی احساس سبکی کرده و همچنین احساس کند به او توجه می شود.
 • از او بپرسید چه کاری می توانیم برای او انجام دهیم تا کمی فضا بهتر شود.
 • برای او توضیح کوچکی از مشکل پیش آمده بدهید به طوری که مشتری احساس نکند می خواهید او را قانع نمایید.
 • از مشتری عذر خواهی کنید
 • مشکل پیش آمده را به صورت ریشه ای پیگیری کنید
 • از مشتری تشکر نمایید

البته برنامه آموزشی پرسنل در مرحله راه اندازی فست فود، کافی شاپ یا رستوران ایتالیایی به صورت جامه و کامل در برگیرنده تمامی سر فصل های مورد نیاز برای یک مجموعه حرفه ای خواهد بود.

خویشتن داری پرسنل فست فود

New Post has been published on https://www.iranhfc.org/%d8%ae%d9%88%db%8c%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%84-%d9%81%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%af/

خویشتن داری پرسنل فست فود

با توجه به تفاوت هایی که در افراد مختلف وجود دارد که ممکن است به خاطر مسائلی چون روحیه متفاوت افراد، شرایط زمانی متفاوت، تفاوت های فرهنگی و … باشد برخوردهای متفاوتی در رستوران، فست فود یا کافی شاپ ما داشته باشند.

آنچه که بدیهی است ما نمیتوانیم رفتار افراد را از قبل مدیریت نماییم. اما می توانیم رفتار پرسنل خود را در بروز برخی از مشکلاتی که در ارتباط با مشتریان ممکن است به وجود آید هدفدار هدایت نماییم.

خویشتن داری پرسنل فست فود

آموزش هایی را که پرسنل ما لازم است از قبل بدانند می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • آرامش خود را حفظ کنند، شاید آرامش شما کمی شرایط را بهتر کند.
 • اجازه دهید مشتری به شرح مشکل پیش آمده بپردازد تا کمی احساس سبکی کرده و همچنین احساس کند به او توجه می شود.
 • از او بپرسید چه کاری می توانیم برای او انجام دهیم تا کمی فضا بهتر شود.
 • برای او توضیح کوچکی از مشکل پیش آمده بدهید به طوری که مشتری احساس نکند می خواهید او را قانع نمایید.
 • از مشتری عذر خواهی کنید
 • مشکل پیش آمده را به صورت ریشه ای پیگیری کنید
 • از مشتری تشکر نمایید

مهندس عباس حسینی

البته برنامه آموزشی پرسنل در مرحله راه اندازی فست فود، کافی شاپ یا رستوران ایتالیایی به صورت جامه و کامل در برگیرنده تمامی سر فصل های مورد نیاز برای یک مجموعه حرفه ای خواهد بود.

خویشتن داری پرسنل فست فود

New Post has been published on https://www.fastfoodstartup.com/%d8%ae%d9%88%db%8c%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%84-%d9%81%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%af/

خویشتن داری پرسنل فست فود

با توجه به تفاوت هایی که در افراد مختلف وجود دارد که ممکن است به خاطر مسائلی چون روحیه متفاوت افراد، شرایط زمانی متفاوت، تفاوت های فرهنگی و … باشد برخوردهای متفاوتی در رستوران، فست فود یا کافی شاپ ما داشته باشند.

آنچه که بدیهی است ما نمیتوانیم رفتار افراد را از قبل مدیریت نماییم. اما می توانیم رفتار پرسنل خود را در بروز برخی از مشکلاتی که در ارتباط با مشتریان ممکن است به وجود آید هدفدار هدایت نماییم.

آموزش هایی را که پرسنل ما لازم است از قبل بدانند می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • آرامش خود را حفظ کنند، شاید آرامش شما کمی شرایط را بهتر کند.
 • اجازه دهید مشتری به شرح مشکل پیش آمده بپردازد تا کمی احساس سبکی کرده و همچنین احساس کند به او توجه می شود.
 • از او بپرسید چه کاری می توانیم برای او انجام دهیم تا کمی فضا بهتر شود.
 • برای او توضیح کوچکی از مشکل پیش آمده بدهید به طوری که مشتری احساس نکند می خواهید او را قانع نمایید.
 • از مشتری عذر خواهی کنید
 • مشکل پیش آمده را به صورت ریشه ای پیگیری کنید
 • از مشتری تشکر نمایید

البته برنامه آموزشی پرسنل در مرحله راه اندازی فست فود، کافی شاپ یا رستوران ایتالیایی به صورت جامه و کامل در برگیرنده تمامی سر فصل های مورد نیاز برای یک مجموعه حرفه ای خواهد بود.

فست فود آقا و خانم سیب زمینی

فست فود آقا و خانم سیب زمینی یکی از پروژه های گروه iranhfc می باشد که در یوسف آباد راه اندازی شده است. این فست فود دارای منویی با آیتم های زیر می باشد:
نام محصول
همبرگر
چیز برگر
ماشروم برگر
چیکن برگر
پاور برگر (دبل برگر)
پاور چیز برگر (دبل چیز برگر)
پاور چیکن برگر
کینگ برگر ( میکس چیکن و همبرگر )
فرنچ چیز برگر (فرانسوی)
فیلی چیز استیک (استیک گوشت)
چیکن فاهیتا (استیک مرغ یا کالیفرنیا)
میکس فاهیتا (میکس استیک گوشت و مرغ)
تری تیست ( چیکن فاهیتا + پاور اسموکی + مستر ویچ )
چیپو (استیک مرغ)
سالسو (سالامی)
شریمپی (میگو)
کینگ سوپریم (میکس ژامبون گوشت و مرغ)
اسپشیال هات (استیک گوشت و پپرونی)
وجیپو (سبزیجات)
امپرور ( استیک مرغ و گوشت )
فور سیزن (چهار فصل) (استیک گوشت + استیک مرغ + سالامی + میگو)
فرنچ فرایز
جکی فرنچ فرایز (سیب زمینی با پنیر )
سیب زمینی سلیانسکی
سیب زمینی آکاردونی
کمپیر
تورنادو
هات داگ تورنادو
رول ژامبون و سیب زمینی
نان سیر و سبزیجات
تورتیلا (دست پیچ مرغ)
پیاز سوخاری
سالاد سبز
سالاد چیکن سزار
سالاد استیک سزار
سالاد زیتون و پنیر (یونانی)
سالاد میگو
نودل
موخیتو
لیموناد
نوشابه پپسی
دلستر
آب معدنی
همانطور که مشاهده می کنید این فست فود از منوی ویژه ای با عنوان منو سیب زمینی بهره می برد، که در این بخش انواع متفاوتی از محصولات سیب زمینی به نمایش گذاشته شده است.
البته اگر بخواهیم ریز منوی این فست فود را به نمایش بزاریم به ترتیب زیر می باشد:
نام محصول  و ترکیبات
همبرگر
فست فود آقا و خانم سیب زمینی
همبرگر :نان مک گوشت برگر ذغالی کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص
چیز برگر :نان مک گوشت برگر ذغالی پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص
ماشروم برگر :نان مک گوشت برگر ذغالی پنیر چدار قارچ سس اسموکی
چیکن برگر :نان مک سینه مرغ گریل پنیر چدار کاهو سس مخصوص
پاور برگر :نان مک گوشت برگر ذغالی گوشت برگر ذغالی کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص
پاور چیز برگر: نان مک گوشت برگر ذغالی گوشت برگر ذغالی پنیر چدار پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص
پاور چیکن برگر: نان مک سینه مرغ گریل پنیر چدار سینه مرغ گریل پنیر چدار کاهو سس مخصوص
کینگ برگر :نان مک گوشت برگر ذغالی سینه مرغ گریل پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر چدار
فرنچ چیز برگر :نان مک گوشت برگر ذغالی پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
ساندویچ
فیلی چیز استیک :نان روگن راسته گوساله پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
چیکن فاهیتا :نان روگن سینه مرغ گریل پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
میکس فاهیتا :نان روگن سینه مرغ گریل راسته گوساله پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
پاور اسموکی :نان روگن ژامبون بره ژامبون بوقلمون پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
مستر ویچ :نان روگن سالامی راسته گوساله پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
تری تیست : ترکیب ساندویچ های فوق
عباس حسینی
پیتزا
استیپو :خمیر پیتزا سس پستو راسته گوساله زیتون سیاه فلفل دلمه ای قارچ بلنچ ترکیبی از بهترین پنیرها
چیپو :خمیر پیتزا سس توماتو سینه مرغ مرینیت شده قارچ بلنچ فلفل دلمه ای ترکیبی از بهترین پنیرها
سالسو :خمیر پیتزا سس گلوریا سالامی فلفل هالوپینا ترکیبی از بهترین پنیرها
شریمپی :خمیر پیتزا سس توماتو میگو ترکیبی از بهترین پنیرها
کینگ سوپریم :خمیر پیتزا سس توماتو پپرونی ژامبون گوشت ژامبون مرغ قارچ بلنچ زیتون سینه مرغ مرینیت شده ترکیبی از بهترین پنیرها
اسپشیال هات :خمیر پیتزا سس پستو راسته گوساله سالامی فلفل هالوپینا سس گلوریا قارچ بلنچ فلفل دلمه ای ترکیبی از بهترین پنیرها
وجیپو :خمیر پیتزا سس توماتو بادنجان قارچ بلنچ فلفل دلمه بیبی کورن ترکیبی از بهترین پنیرها
امپرور :خمیر پیتزا سس توماتو سینه مرغ مرینیت شده راسته گوساله زیتون سیاه فلفل دلمه ای قارچ بلنچ ترکیبی از بهترین پنیرها
فور سیزن (چهار فصل)
اپی تایزر
فرنچ فرایز :سیب زمینی سرخ شده
جکی فرنچ فرایز :سیب زمینی ژامبون قارچ ترکیبی از بهترین پنیرها
سیب زمینی سلیانسکی سیب زمینی
سیب زمینی آکاردونی سیب زمینی
کمپیر سیب زمینی دورچین
تورنادو سیب زمینی
هات داگ تورنادو :سیب زمینی هات داگ
رول ژامبون و سیب زمینی :ژامبون سیب زمینی
نان سیر و سبزیجات :نان سس سیر پنیر سبزیجات معطر
تورتیلا :نان مرغ اسفناج سیب زمینی
پیاز سوخاری :پیاز سوخاری
سالاد
سالاد سبز کاهو :خیار گوجه چری قارچ لیمو چوب شور
سالاد چیکن سزار :کاهو هویج ذرت گوجه چری سینه مرغ مرینیت شده نان سیر پنیر پارمسان
سالاد استیک سزار :کاهو زیتون بیبی کورن سالامی فیله گوساله نان سیر پنیر پارمسان
سالاد زیتون و پنیر (یونانی) :پنیر زیتون ذرت گوجه چری خیار نان سیر
سالاد میگو :کاهو زیتون ذرت گوجه چری میگو نان سیر پنیر پارمسان
نودل :نودل زیتون ذرت گوجه چری سینه مرغ مرینیت شده نان سیر
نوشیدنی
موخیتو
لیموناد
نوشابه پپسی
دلستر
آب معدنی
گروه تخصصی راه اندازی فست فود و کافی شاپ iranhfc

فست فود آقا و خانم سیب زمینی

New Post has been published on https://www.fastfoodstartup.com/%d9%81%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%82%d8%a7-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c/

فست فود آقا و خانم سیب زمینی

فست فود آقا و خانم سیب زمینی یکی از پروژه های گروه iranhfc می باشد که در یوسف آباد راه اندازی شده است. این فست فود دارای منویی با آیتم های زیر می باشد:

نام محصول
همبرگر
چیز برگر
ماشروم برگر
چیکن برگر
پاور برگر (دبل برگر)
پاور چیز برگر (دبل چیز برگر)
پاور چیکن برگر
کینگ برگر ( میکس چیکن و همبرگر )
فرنچ چیز برگر (فرانسوی)
فیلی چیز استیک (استیک گوشت)
چیکن فاهیتا (استیک مرغ یا کالیفرنیا)
میکس فاهیتا (میکس استیک گوشت و مرغ)
تری تیست ( چیکن فاهیتا + پاور اسموکی + مستر ویچ )
چیپو (استیک مرغ)
سالسو (سالامی)
شریمپی (میگو)
کینگ سوپریم (میکس ژامبون گوشت و مرغ)
اسپشیال هات (استیک گوشت و پپرونی)
وجیپو (سبزیجات)
امپرور ( استیک مرغ و گوشت )
فور سیزن (چهار فصل) (استیک گوشت + استیک مرغ + سالامی + میگو)
فرنچ فرایز
جکی فرنچ فرایز (سیب زمینی با پنیر )
سیب زمینی سلیانسکی
سیب زمینی آکاردونی
کمپیر
تورنادو
هات داگ تورنادو
رول ژامبون و سیب زمینی
نان سیر و سبزیجات
تورتیلا (دست پیچ مرغ)
پیاز سوخاری
سالاد سبز
سالاد چیکن سزار
سالاد استیک سزار
سالاد زیتون و پنیر (یونانی)
سالاد میگو
نودل
موخیتو
لیموناد
نوشابه پپسی
دلستر
آب معدنی

همانطور که مشاهده می کنید این فست فود از منوی ویژه ای با عنوان منو سیب زمینی بهره می برد، که در این بخش انواع متفاوتی از محصولات سیب زمینی به نمایش گذاشته شده است.

البته اگر بخواهیم ریز منوی این فست فود را به نمایش بزاریم به ترتیب زیر می باشد:

نام محصول  و ترکیبات

همبرگر
همبرگر :نان مک گوشت برگر ذغالی کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص
چیز برگر :نان مک گوشت برگر ذغالی پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص
ماشروم برگر :نان مک گوشت برگر ذغالی پنیر چدار قارچ سس اسموکی
چیکن برگر :نان مک سینه مرغ گریل پنیر چدار کاهو سس مخصوص
پاور برگر :نان مک گوشت برگر ذغالی گوشت برگر ذغالی کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص
پاور چیز برگر: نان مک گوشت برگر ذغالی گوشت برگر ذغالی پنیر چدار پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص
پاور چیکن برگر: نان مک سینه مرغ گریل پنیر چدار سینه مرغ گریل پنیر چدار کاهو سس مخصوص
کینگ برگر :نان مک گوشت برگر ذغالی سینه مرغ گریل پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر چدار
فرنچ چیز برگر :نان مک گوشت برگر ذغالی پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا

ساندویچ
فیلی چیز استیک :نان روگن راسته گوساله پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
چیکن فاهیتا :نان روگن سینه مرغ گریل پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
میکس فاهیتا :نان روگن سینه مرغ گریل راسته گوساله پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
پاور اسموکی :نان روگن ژامبون بره ژامبون بوقلمون پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
مستر ویچ :نان روگن سالامی راسته گوساله پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
تری تیست : ترکیب ساندویچ های فوق

پیتزا
استیپو :خمیر پیتزا سس پستو راسته گوساله زیتون سیاه فلفل دلمه ای قارچ بلنچ ترکیبی از بهترین پنیرها
چیپو :خمیر پیتزا سس توماتو سینه مرغ مرینیت شده قارچ بلنچ فلفل دلمه ای ترکیبی از بهترین پنیرها
سالسو :خمیر پیتزا سس گلوریا سالامی فلفل هالوپینا ترکیبی از بهترین پنیرها
شریمپی :خمیر پیتزا سس توماتو میگو ترکیبی از بهترین پنیرها
کینگ سوپریم :خمیر پیتزا سس توماتو پپرونی ژامبون گوشت ژامبون مرغ قارچ بلنچ زیتون سینه مرغ مرینیت شده ترکیبی از بهترین پنیرها
اسپشیال هات :خمیر پیتزا سس پستو راسته گوساله سالامی فلفل هالوپینا سس گلوریا قارچ بلنچ فلفل دلمه ای ترکیبی از بهترین پنیرها
وجیپو :خمیر پیتزا سس توماتو بادنجان قارچ بلنچ فلفل دلمه بیبی کورن ترکیبی از بهترین پنیرها
امپرور :خمیر پیتزا سس توماتو سینه مرغ مرینیت شده راسته گوساله زیتون سیاه فلفل دلمه ای قارچ بلنچ ترکیبی از بهترین پنیرها
فور سیزن (چهار فصل)

اپی تایزر
فرنچ فرایز :سیب زمینی سرخ شده
جکی فرنچ فرایز :سیب زمینی ژامبون قارچ ترکیبی از بهترین پنیرها
سیب زمینی سلیانسکی سیب زمینی
سیب زمینی آکاردونی سیب زمینی
کمپیر سیب زمینی دورچین
تورنادو سیب زمینی
هات داگ تورنادو :سیب زمینی هات داگ
رول ژامبون و سیب زمینی :ژامبون سیب زمینی
نان سیر و سبزیجات :نان سس سیر پنیر سبزیجات معطر
تورتیلا :نان مرغ اسفناج سیب زمینی
پیاز سوخاری :پیاز سوخاری

سالاد
سالاد سبز کاهو :خیار گوجه چری قارچ لیمو چوب شور
سالاد چیکن سزار :کاهو هویج ذرت گوجه چری سینه مرغ مرینیت شده نان سیر پنیر پارمسان
سالاد استیک سزار :کاهو زیتون بیبی کورن سالامی فیله گوساله نان سیر پنیر پارمسان
سالاد زیتون و پنیر (یونانی) :پنیر زیتون ذرت گوجه چری خیار نان سیر
سالاد میگو :کاهو زیتون ذرت گوجه چری میگو نان سیر پنیر پارمسان
نودل :نودل زیتون ذرت گوجه چری سینه مرغ مرینیت شده نان سیر

نوشیدنی

موخیتو
لیموناد
نوشابه پپسی
دلستر
آب معدنی

گروه تخصصی راه اندازی فست فود و کافی شاپ iranhfc

فست فود آقا و خانم سیب زمینی

New Post has been published on https://www.iranhfc.tv/%d9%81%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%82%d8%a7-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c/

فست فود آقا و خانم سیب زمینی

فست فود آقا و خانم سیب زمینی یکی از پروژه های گروه iranhfc می باشد که در یوسف آباد راه اندازی شده است. این فست فود دارای منویی با آیتم های زیر می باشد:

نام محصول
همبرگر
چیز برگر
ماشروم برگر
چیکن برگر
پاور برگر (دبل برگر)
پاور چیز برگر (دبل چیز برگر)
پاور چیکن برگر
کینگ برگر ( میکس چیکن و همبرگر )
فرنچ چیز برگر (فرانسوی)
فیلی چیز استیک (استیک گوشت)
چیکن فاهیتا (استیک مرغ یا کالیفرنیا)
میکس فاهیتا (میکس استیک گوشت و مرغ)
تری تیست ( چیکن فاهیتا + پاور اسموکی + مستر ویچ )
چیپو (استیک مرغ)
سالسو (سالامی)
شریمپی (میگو)
کینگ سوپریم (میکس ژامبون گوشت و مرغ)
اسپشیال هات (استیک گوشت و پپرونی)
وجیپو (سبزیجات)
امپرور ( استیک مرغ و گوشت )
فور سیزن (چهار فصل) (استیک گوشت + استیک مرغ + سالامی + میگو)
فرنچ فرایز
جکی فرنچ فرایز (سیب زمینی با پنیر )
سیب زمینی سلیانسکی
سیب زمینی آکاردونی
کمپیر
تورنادو
هات داگ تورنادو
رول ژامبون و سیب زمینی
نان سیر و سبزیجات
تورتیلا (دست پیچ مرغ)
پیاز سوخاری
سالاد سبز
سالاد چیکن سزار
سالاد استیک سزار
سالاد زیتون و پنیر (یونانی)
سالاد میگو
نودل
موخیتو
لیموناد
نوشابه پپسی
دلستر
آب معدنی

همانطور که مشاهده می کنید این فست فود از منوی ویژه ای با عنوان منو سیب زمینی بهره می برد، که در این بخش انواع متفاوتی از محصولات سیب زمینی به نمایش گذاشته شده است.

البته اگر بخواهیم ریز منوی این فست فود را به نمایش بزاریم به ترتیب زیر می باشد:

نام محصول  و ترکیبات

همبرگر
همبرگر :نان مک گوشت برگر ذغالی کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص
چیز برگر :نان مک گوشت برگر ذغالی پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص
ماشروم برگر :نان مک گوشت برگر ذغالی پنیر چدار قارچ سس اسموکی
چیکن برگر :نان مک سینه مرغ گریل پنیر چدار کاهو سس مخصوص
پاور برگر :نان مک گوشت برگر ذغالی گوشت برگر ذغالی کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص
پاور چیز برگر: نان مک گوشت برگر ذغالی گوشت برگر ذغالی پنیر چدار پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص
پاور چیکن برگر: نان مک سینه مرغ گریل پنیر چدار سینه مرغ گریل پنیر چدار کاهو سس مخصوص
کینگ برگر :نان مک گوشت برگر ذغالی سینه مرغ گریل پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر چدار
فرنچ چیز برگر :نان مک گوشت برگر ذغالی پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا

ساندویچ
فیلی چیز استیک :نان روگن راسته گوساله پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
چیکن فاهیتا :نان روگن سینه مرغ گریل پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
میکس فاهیتا :نان روگن سینه مرغ گریل راسته گوساله پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
پاور اسموکی :نان روگن ژامبون بره ژامبون بوقلمون پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
مستر ویچ :نان روگن سالامی راسته گوساله پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
تری تیست : ترکیب ساندویچ های فوق

پیتزا
استیپو :خمیر پیتزا سس پستو راسته گوساله زیتون سیاه فلفل دلمه ای قارچ بلنچ ترکیبی از بهترین پنیرها
چیپو :خمیر پیتزا سس توماتو سینه مرغ مرینیت شده قارچ بلنچ فلفل دلمه ای ترکیبی از بهترین پنیرها
سالسو :خمیر پیتزا سس گلوریا سالامی فلفل هالوپینا ترکیبی از بهترین پنیرها
شریمپی :خمیر پیتزا سس توماتو میگو ترکیبی از بهترین پنیرها
کینگ سوپریم :خمیر پیتزا سس توماتو پپرونی ژامبون گوشت ژامبون مرغ قارچ بلنچ زیتون سینه مرغ مرینیت شده ترکیبی از بهترین پنیرها
اسپشیال هات :خمیر پیتزا سس پستو راسته گوساله سالامی فلفل هالوپینا سس گلوریا قارچ بلنچ فلفل دلمه ای ترکیبی از بهترین پنیرها
وجیپو :خمیر پیتزا سس توماتو بادنجان قارچ بلنچ فلفل دلمه بیبی کورن ترکیبی از بهترین پنیرها
امپرور :خمیر پیتزا سس توماتو سینه مرغ مرینیت شده راسته گوساله زیتون سیاه فلفل دلمه ای قارچ بلنچ ترکیبی از بهترین پنیرها
فور سیزن (چهار فصل)

اپی تایزر
فرنچ فرایز :سیب زمینی سرخ شده
جکی فرنچ فرایز :سیب زمینی ژامبون قارچ ترکیبی از بهترین پنیرها
سیب زمینی سلیانسکی سیب زمینی
سیب زمینی آکاردونی سیب زمینی
کمپیر سیب زمینی دورچین
تورنادو سیب زمینی
هات داگ تورنادو :سیب زمینی هات داگ
رول ژامبون و سیب زمینی :ژامبون سیب زمینی
نان سیر و سبزیجات :نان سس سیر پنیر سبزیجات معطر
تورتیلا :نان مرغ اسفناج سیب زمینی
پیاز سوخاری :پیاز سوخاری

سالاد
سالاد سبز کاهو :خیار گوجه چری قارچ لیمو چوب شور
سالاد چیکن سزار :کاهو هویج ذرت گوجه چری سینه مرغ مرینیت شده نان سیر پنیر پارمسان
سالاد استیک سزار :کاهو زیتون بیبی کورن سالامی فیله گوساله نان سیر پنیر پارمسان
سالاد زیتون و پنیر (یونانی) :پنیر زیتون ذرت گوجه چری خیار نان سیر
سالاد میگو :کاهو زیتون ذرت گوجه چری میگو نان سیر پنیر پارمسان
نودل :نودل زیتون ذرت گوجه چری سینه مرغ مرینیت شده نان سیر

نوشیدنی

موخیتو
لیموناد
نوشابه پپسی
دلستر
آب معدنی

گروه تخصصی راه اندازی فست فود و کافی شاپ iranhfc

فست فود آقا و خانم سیب زمینی

New Post has been published on https://www.iranhfc.org/%d9%81%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%82%d8%a7-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c/

فست فود آقا و خانم سیب زمینی

فست فود آقا و خانم سیب زمینی یکی از پروژه های گروه iranhfc می باشد که در یوسف آباد راه اندازی شده است. این فست فود دارای منویی با آیتم های زیر می باشد:

نام محصول
همبرگر
چیز برگر
ماشروم برگر
چیکن برگر
پاور برگر (دبل برگر)
پاور چیز برگر (دبل چیز برگر)
پاور چیکن برگر
کینگ برگر ( میکس چیکن و همبرگر )
فرنچ چیز برگر (فرانسوی)
فیلی چیز استیک (استیک گوشت)
چیکن فاهیتا (استیک مرغ یا کالیفرنیا)
میکس فاهیتا (میکس استیک گوشت و مرغ)
تری تیست ( چیکن فاهیتا + پاور اسموکی + مستر ویچ )
چیپو (استیک مرغ)
سالسو (سالامی)
شریمپی (میگو)
کینگ سوپریم (میکس ژامبون گوشت و مرغ)
اسپشیال هات (استیک گوشت و پپرونی)
وجیپو (سبزیجات)
امپرور ( استیک مرغ و گوشت )
فور سیزن (چهار فصل) (استیک گوشت + استیک مرغ + سالامی + میگو)
فرنچ فرایز
جکی فرنچ فرایز (سیب زمینی با پنیر )
سیب زمینی سلیانسکی
سیب زمینی آکاردونی
کمپیر
تورنادو
هات داگ تورنادو
رول ژامبون و سیب زمینی
نان سیر و سبزیجات
تورتیلا (دست پیچ مرغ)
پیاز سوخاری
سالاد سبز
سالاد چیکن سزار
سالاد استیک سزار
سالاد زیتون و پنیر (یونانی)
سالاد میگو
نودل
موخیتو
لیموناد
نوشابه پپسی
دلستر
آب معدنی

همانطور که مشاهده می کنید این فست فود از منوی ویژه ای با عنوان منو سیب زمینی بهره می برد، که در این بخش انواع متفاوتی از محصولات سیب زمینی به نمایش گذاشته شده است.

البته اگر بخواهیم ریز منوی این فست فود را به نمایش بزاریم به ترتیب زیر می باشد:

نام محصول  و ترکیبات

همبرگر

فست فود آقا و خانم سیب زمینی
همبرگر :نان مک گوشت برگر ذغالی کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص
چیز برگر :نان مک گوشت برگر ذغالی پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص
ماشروم برگر :نان مک گوشت برگر ذغالی پنیر چدار قارچ سس اسموکی
چیکن برگر :نان مک سینه مرغ گریل پنیر چدار کاهو سس مخصوص
پاور برگر :نان مک گوشت برگر ذغالی گوشت برگر ذغالی کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص
پاور چیز برگر: نان مک گوشت برگر ذغالی گوشت برگر ذغالی پنیر چدار پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص
پاور چیکن برگر: نان مک سینه مرغ گریل پنیر چدار سینه مرغ گریل پنیر چدار کاهو سس مخصوص
کینگ برگر :نان مک گوشت برگر ذغالی سینه مرغ گریل پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر چدار
فرنچ چیز برگر :نان مک گوشت برگر ذغالی پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا

ساندویچ
فیلی چیز استیک :نان روگن راسته گوساله پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
چیکن فاهیتا :نان روگن سینه مرغ گریل پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
میکس فاهیتا :نان روگن سینه مرغ گریل راسته گوساله پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
پاور اسموکی :نان روگن ژامبون بره ژامبون بوقلمون پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
مستر ویچ :نان روگن سالامی راسته گوساله پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
تری تیست : ترکیب ساندویچ های فوق

عباس حسینی

پیتزا
استیپو :خمیر پیتزا سس پستو راسته گوساله زیتون سیاه فلفل دلمه ای قارچ بلنچ ترکیبی از بهترین پنیرها
چیپو :خمیر پیتزا سس توماتو سینه مرغ مرینیت شده قارچ بلنچ فلفل دلمه ای ترکیبی از بهترین پنیرها
سالسو :خمیر پیتزا سس گلوریا سالامی فلفل هالوپینا ترکیبی از بهترین پنیرها
شریمپی :خمیر پیتزا سس توماتو میگو ترکیبی از بهترین پنیرها
کینگ سوپریم :خمیر پیتزا سس توماتو پپرونی ژامبون گوشت ژامبون مرغ قارچ بلنچ زیتون سینه مرغ مرینیت شده ترکیبی از بهترین پنیرها
اسپشیال هات :خمیر پیتزا سس پستو راسته گوساله سالامی فلفل هالوپینا سس گلوریا قارچ بلنچ فلفل دلمه ای ترکیبی از بهترین پنیرها
وجیپو :خمیر پیتزا سس توماتو بادنجان قارچ بلنچ فلفل دلمه بیبی کورن ترکیبی از بهترین پنیرها
امپرور :خمیر پیتزا سس توماتو سینه مرغ مرینیت شده راسته گوساله زیتون سیاه فلفل دلمه ای قارچ بلنچ ترکیبی از بهترین پنیرها
فور سیزن (چهار فصل)

اپی تایزر
فرنچ فرایز :سیب زمینی سرخ شده
جکی فرنچ فرایز :سیب زمینی ژامبون قارچ ترکیبی از بهترین پنیرها
سیب زمینی سلیانسکی سیب زمینی
سیب زمینی آکاردونی سیب زمینی
کمپیر سیب زمینی دورچین
تورنادو سیب زمینی
هات داگ تورنادو :سیب زمینی هات داگ
رول ژامبون و سیب زمینی :ژامبون سیب زمینی
نان سیر و سبزیجات :نان سس سیر پنیر سبزیجات معطر
تورتیلا :نان مرغ اسفناج سیب زمینی
پیاز سوخاری :پیاز سوخاری

سالاد
سالاد سبز کاهو :خیار گوجه چری قارچ لیمو چوب شور
سالاد چیکن سزار :کاهو هویج ذرت گوجه چری سینه مرغ مرینیت شده نان سیر پنیر پارمسان
سالاد استیک سزار :کاهو زیتون بیبی کورن سالامی فیله گوساله نان سیر پنیر پارمسان
سالاد زیتون و پنیر (یونانی) :پنیر زیتون ذرت گوجه چری خیار نان سیر
سالاد میگو :کاهو زیتون ذرت گوجه چری میگو نان سیر پنیر پارمسان
نودل :نودل زیتون ذرت گوجه چری سینه مرغ مرینیت شده نان سیر

نوشیدنی

موخیتو
لیموناد
نوشابه پپسی
دلستر
آب معدنی

گروه تخصصی راه اندازی فست فود و کافی شاپ iranhfc

فست فود آقا و خانم سیب زمینی

New Post has been published on https://www.iranhfc.net/%d9%81%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%82%d8%a7-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c/

فست فود آقا و خانم سیب زمینی

فست فود آقا و خانم سیب زمینی یکی از پروژه های گروه iranhfc می باشد که در یوسف آباد راه اندازی شده است. این فست فود دارای منویی با آیتم های زیر می باشد:
نام محصول
همبرگر
چیز برگر
ماشروم برگر
چیکن برگر
پاور برگر (دبل برگر)
پاور چیز برگر (دبل چیز برگر)
پاور چیکن برگر
کینگ برگر ( میکس چیکن و همبرگر )
فرنچ چیز برگر (فرانسوی)
فیلی چیز استیک (استیک گوشت)
چیکن فاهیتا (استیک مرغ یا کالیفرنیا)
میکس فاهیتا (میکس استیک گوشت و مرغ)
تری تیست ( چیکن فاهیتا + پاور اسموکی + مستر ویچ )
چیپو (استیک مرغ)
سالسو (سالامی)
شریمپی (میگو)
کینگ سوپریم (میکس ژامبون گوشت و مرغ)
اسپشیال هات (استیک گوشت و پپرونی)
وجیپو (سبزیجات)
امپرور ( استیک مرغ و گوشت )
فور سیزن (چهار فصل) (استیک گوشت + استیک مرغ + سالامی + میگو)
فرنچ فرایز
جکی فرنچ فرایز (سیب زمینی با پنیر )
سیب زمینی سلیانسکی
سیب زمینی آکاردونی
کمپیر
تورنادو
هات داگ تورنادو
رول ژامبون و سیب زمینی
نان سیر و سبزیجات
تورتیلا (دست پیچ مرغ)
پیاز سوخاری
سالاد سبز
سالاد چیکن سزار
سالاد استیک سزار
سالاد زیتون و پنیر (یونانی)
سالاد میگو
نودل
موخیتو
لیموناد
نوشابه پپسی
دلستر
آب معدنی
همانطور که مشاهده می کنید این فست فود از منوی ویژه ای با عنوان منو سیب زمینی بهره می برد، که در این بخش انواع متفاوتی از محصولات سیب زمینی به نمایش گذاشته شده است.
البته اگر بخواهیم ریز منوی این فست فود را به نمایش بزاریم به ترتیب زیر می باشد:
نام محصول  و ترکیبات
همبرگر
فست فود آقا و خانم سیب زمینی
همبرگر :نان مک گوشت برگر ذغالی کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص
چیز برگر :نان مک گوشت برگر ذغالی پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص
ماشروم برگر :نان مک گوشت برگر ذغالی پنیر چدار قارچ سس اسموکی
چیکن برگر :نان مک سینه مرغ گریل پنیر چدار کاهو سس مخصوص
پاور برگر :نان مک گوشت برگر ذغالی گوشت برگر ذغالی کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص
پاور چیز برگر: نان مک گوشت برگر ذغالی گوشت برگر ذغالی پنیر چدار پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص
پاور چیکن برگر: نان مک سینه مرغ گریل پنیر چدار سینه مرغ گریل پنیر چدار کاهو سس مخصوص
کینگ برگر :نان مک گوشت برگر ذغالی سینه مرغ گریل پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر چدار
فرنچ چیز برگر :نان مک گوشت برگر ذغالی پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
ساندویچ
فیلی چیز استیک :نان روگن راسته گوساله پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
چیکن فاهیتا :نان روگن سینه مرغ گریل پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
میکس فاهیتا :نان روگن سینه مرغ گریل راسته گوساله پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
پاور اسموکی :نان روگن ژامبون بره ژامبون بوقلمون پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
مستر ویچ :نان روگن سالامی راسته گوساله پنیر چدار کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص پنیر موزرلا
تری تیست : ترکیب ساندویچ های فوق
عباس حسینی
پیتزا
استیپو :خمیر پیتزا سس پستو راسته گوساله زیتون سیاه فلفل دلمه ای قارچ بلنچ ترکیبی از بهترین پنیرها
چیپو :خمیر پیتزا سس توماتو سینه مرغ مرینیت شده قارچ بلنچ فلفل دلمه ای ترکیبی از بهترین پنیرها
سالسو :خمیر پیتزا سس گلوریا سالامی فلفل هالوپینا ترکیبی از بهترین پنیرها
شریمپی :خمیر پیتزا سس توماتو میگو ترکیبی از بهترین پنیرها
کینگ سوپریم :خمیر پیتزا سس توماتو پپرونی ژامبون گوشت ژامبون مرغ قارچ بلنچ زیتون سینه مرغ مرینیت شده ترکیبی از بهترین پنیرها
اسپشیال هات :خمیر پیتزا سس پستو راسته گوساله سالامی فلفل هالوپینا سس گلوریا قارچ بلنچ فلفل دلمه ای ترکیبی از بهترین پنیرها
وجیپو :خمیر پیتزا سس توماتو بادنجان قارچ بلنچ فلفل دلمه بیبی کورن ترکیبی از بهترین پنیرها
امپرور :خمیر پیتزا سس توماتو سینه مرغ مرینیت شده راسته گوساله زیتون سیاه فلفل دلمه ای قارچ بلنچ ترکیبی از بهترین پنیرها
فور سیزن (چهار فصل)
اپی تایزر
فرنچ فرایز :سیب زمینی سرخ شده
جکی فرنچ فرایز :سیب زمینی ژامبون قارچ ترکیبی از بهترین پنیرها
سیب زمینی سلیانسکی سیب زمینی
سیب زمینی آکاردونی سیب زمینی
کمپیر سیب زمینی دورچین
تورنادو سیب زمینی
هات داگ تورنادو :سیب زمینی هات داگ
رول ژامبون و سیب زمینی :ژامبون سیب زمینی
نان سیر و سبزیجات :نان سس سیر پنیر سبزیجات معطر
تورتیلا :نان مرغ اسفناج سیب زمینی
پیاز سوخاری :پیاز سوخاری
سالاد
سالاد سبز کاهو :خیار گوجه چری قارچ لیمو چوب شور
سالاد چیکن سزار :کاهو هویج ذرت گوجه چری سینه مرغ مرینیت شده نان سیر پنیر پارمسان
سالاد استیک سزار :کاهو زیتون بیبی کورن سالامی فیله گوساله نان سیر پنیر پارمسان
سالاد زیتون و پنیر (یونانی) :پنیر زیتون ذرت گوجه چری خیار نان سیر
سالاد میگو :کاهو زیتون ذرت گوجه چری میگو نان سیر پنیر پارمسان
نودل :نودل زیتون ذرت گوجه چری سینه مرغ مرینیت شده نان سیر
نوشیدنی
موخیتو
لیموناد
نوشابه پپسی
دلستر
آب معدنی
گروه تخصصی راه اندازی فست فود و کافی شاپ iranhfc

راه اندزی فست فود به سبک Subway

Subway امروز بزرگترین برند فست فود در دنیاست.
برای اینکه شما بتوانید یکی از شعب این برند را داشته باشید  به ١١۶ تا ٢۶٣ هزار  دلار  نیاز دارید. Subway بر عکس مک دونالد یک برند global می باشد، که در مقاله ای مجزا به تفاوت های این مدل با مدل اینترنشال پرداخته ایم. حق فرانچایز این مجموعه چیزی بین ١٠٠٠٠ تا ١۵٠٠٠ دلار می باشد. این برند به صورت هفتگی ١٢.۵ ٪ از فروش شما را برای مالیات، ٨٪ برای رویالتی و ۴.۵٪ را برای تبلیغات دریافت می نماید. یعنی به طور کلی ٢۵٪ از فروش شما به شرکت پرداخت خواهد شد.
راه اندزی فست فود به سبک Subway
البته این برند بعد از راه اندازی فست فود، سیستم آموزشی دوهفته ای را برای شما خواهد داشت و همچنین در مرحله راه اندازی در انتخاب جا به شما کمک خواهد نمود. و همچنین دکوراسیون کل پروژه را با هزینه شما برای شما انجام خواهد داد. مدت زمان راه اندازی فست فود به این سبک توسط subway  دو الی دوازده ماه طول خواهد کشید.
در اینجا به تشریح اجمالی منوی subway  خواهیم پرداخت.

iranhfc
این برند با شعار eat fresh  سعی در ایجاد برندی با شخصیت غذای سالم و تازه داشته است.نکته جالبی که در مورد این برند و البته سایر برندهای آمریکایی وجود دارد این است که معمولا در تبلیغات خود از شخصیت های ورزشی و غیره استفاده می کنند و گاها نقش حمایتی از برخی موسسات غیرانتفاعی را دارند.

راه اندزی فست فود به سبک Subway

New Post has been published on https://www.fastfoodstartup.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-subway/

راه اندزی فست فود به سبک Subway

Subway امروز بزرگترین برند فست فود در دنیاست.

برای اینکه شما بتوانید یکی از شعب این برند را داشته باشید  به ١١۶ تا ٢۶٣ هزار  دلار  نیاز دارید. Subway بر عکس مک دونالد یک برند global می باشد، که در مقاله ای مجزا به تفاوت های این مدل با مدل اینترنشال پرداخته ایم. حق فرانچایز این مجموعه چیزی بین ١٠٠٠٠ تا ١۵٠٠٠ دلار می باشد. این برند به صورت هفتگی ١٢.۵ ٪ از فروش شما را برای مالیات، ٨٪ برای رویالتی و ۴.۵٪ را برای تبلیغات دریافت می نماید. یعنی به طور کلی ٢۵٪ از فروش شما به شرکت پرداخت خواهد شد.

البته این برند بعد از راه اندازی فست فود، سیستم آموزشی دوهفته ای را برای شما خواهد داشت و همچنین در مرحله راه اندازی در انتخاب جا به شما کمک خواهد نمود. و همچنین دکوراسیون کل پروژه را با هزینه شما برای شما انجام خواهد داد. مدت زمان راه اندازی فست فود به این سبک توسط subway  دو الی دوازده ماه طول خواهد کشید.

در اینجا به تشریح اجمالی منوی subway  خواهیم پرداخت.

این برند با شعار eat fresh  سعی در ایجاد برندی با شخصیت غذای سالم و تازه داشته است.نکته جالبی که در مورد این برند و البته سایر برندهای آمریکایی وجود دارد این است که معمولا در تبلیغات خود از شخصیت های ورزشی و غیره استفاده می کنند و گاها نقش حمایتی از برخی موسسات غیرانتفاعی را دارند.

راه اندزی فست فود به سبک Subway

New Post has been published on https://www.iranhfc.tv/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-subway/

راه اندزی فست فود به سبک Subway

Subway امروز بزرگترین برند فست فود در دنیاست.

برای اینکه شما بتوانید یکی از شعب این برند را داشته باشید  به ١١۶ تا ٢۶٣ هزار  دلار  نیاز دارید. Subway بر عکس مک دونالد یک برند global می باشد، که در مقاله ای مجزا به تفاوت های این مدل با مدل اینترنشال پرداخته ایم. حق فرانچایز این مجموعه چیزی بین ١٠٠٠٠ تا ١۵٠٠٠ دلار می باشد. این برند به صورت هفتگی ١٢.۵ ٪ از فروش شما را برای مالیات، ٨٪ برای رویالتی و ۴.۵٪ را برای تبلیغات دریافت می نماید. یعنی به طور کلی ٢۵٪ از فروش شما به شرکت پرداخت خواهد شد.

البته این برند بعد از راه اندازی فست فود، سیستم آموزشی دوهفته ای را برای شما خواهد داشت و همچنین در مرحله راه اندازی در انتخاب جا به شما کمک خواهد نمود. و همچنین دکوراسیون کل پروژه را با هزینه شما برای شما انجام خواهد داد. مدت زمان راه اندازی فست فود به این سبک توسط subway  دو الی دوازده ماه طول خواهد کشید.

در اینجا به تشریح اجمالی منوی subway  خواهیم پرداخت.

این برند با شعار eat fresh  سعی در ایجاد برندی با شخصیت غذای سالم و تازه داشته است.نکته جالبی که در مورد این برند و البته سایر برندهای آمریکایی وجود دارد این است که معمولا در تبلیغات خود از شخصیت های ورزشی و غیره استفاده می کنند و گاها نقش حمایتی از برخی موسسات غیرانتفاعی را دارند.

راه اندزی فست فود به سبک Subway

New Post has been published on https://www.iranhfc.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-subway/

راه اندزی فست فود به سبک Subway

Subway امروز بزرگترین برند فست فود در دنیاست.

برای اینکه شما بتوانید یکی از شعب این برند را داشته باشید  به ١١۶ تا ٢۶٣ هزار  دلار  نیاز دارید. Subway بر عکس مک دونالد یک برند global می باشد، که در مقاله ای مجزا به تفاوت های این مدل با مدل اینترنشال پرداخته ایم. حق فرانچایز این مجموعه چیزی بین ١٠٠٠٠ تا ١۵٠٠٠ دلار می باشد. این برند به صورت هفتگی ١٢.۵ ٪ از فروش شما را برای مالیات، ٨٪ برای رویالتی و ۴.۵٪ را برای تبلیغات دریافت می نماید. یعنی به طور کلی ٢۵٪ از فروش شما به شرکت پرداخت خواهد شد.

راه اندزی فست فود به سبک Subway

البته این برند بعد از راه اندازی فست فود، سیستم آموزشی دوهفته ای را برای شما خواهد داشت و همچنین در مرحله راه اندازی در انتخاب جا به شما کمک خواهد نمود. و همچنین دکوراسیون کل پروژه را با هزینه شما برای شما انجام خواهد داد. مدت زمان راه اندازی فست فود به این سبک توسط subway  دو الی دوازده ماه طول خواهد کشید.

در اینجا به تشریح اجمالی منوی subway  خواهیم پرداخت.

iranhfc

این برند با شعار eat fresh  سعی در ایجاد برندی با شخصیت غذای سالم و تازه داشته است.نکته جالبی که در مورد این برند و البته سایر برندهای آمریکایی وجود دارد این است که معمولا در تبلیغات خود از شخصیت های ورزشی و غیره استفاده می کنند و گاها نقش حمایتی از برخی موسسات غیرانتفاعی را دارند.

راه اندزی فست فود به سبک Subway

New Post has been published on https://www.iranhfc.net/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-subway/

راه اندزی فست فود به سبک Subway

Subway امروز بزرگترین برند فست فود در دنیاست.
برای اینکه شما بتوانید یکی از شعب این برند را داشته باشید  به ١١۶ تا ٢۶٣ هزار  دلار  نیاز دارید. Subway بر عکس مک دونالد یک برند global می باشد، که در مقاله ای مجزا به تفاوت های این مدل با مدل اینترنشال پرداخته ایم. حق فرانچایز این مجموعه چیزی بین ١٠٠٠٠ تا ١۵٠٠٠ دلار می باشد. این برند به صورت هفتگی ١٢.۵ ٪ از فروش شما را برای مالیات، ٨٪ برای رویالتی و ۴.۵٪ را برای تبلیغات دریافت می نماید. یعنی به طور کلی ٢۵٪ از فروش شما به شرکت پرداخت خواهد شد.
راه اندزی فست فود به سبک Subway
البته این برند بعد از راه اندازی فست فود، سیستم آموزشی دوهفته ای را برای شما خواهد داشت و همچنین در مرحله راه اندازی در انتخاب جا به شما کمک خواهد نمود. و همچنین دکوراسیون کل پروژه را با هزینه شما برای شما انجام خواهد داد. مدت زمان راه اندازی فست فود به این سبک توسط subway  دو الی دوازده ماه طول خواهد کشید.
در اینجا به تشریح اجمالی منوی subway  خواهیم پرداخت.

iranhfc
این برند با شعار eat fresh  سعی در ایجاد برندی با شخصیت غذای سالم و تازه داشته است.نکته جالبی که در مورد این برند و البته سایر برندهای آمریکایی وجود دارد این است که معمولا در تبلیغات خود از شخصیت های ورزشی و غیره استفاده می کنند و گاها نقش حمایتی از برخی موسسات غیرانتفاعی را دارند.