کفپوش اپوکسی و پلی یورتان

کفپوش اپوکسی و پلی یورتان

کفپوش اپوکسی و پلی یورتان

کفپوش اپوکسی و پلی یورتان – کفپوش پارکینگ – کفپوش اپوکسی صنعتی – کفپوش اپوکسی گرانیت – کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک – کفپوش اپوکسی بهداشتی – کفپوش پلی یورتان صنعتی – کفپوش ورزشی – پرایمر اپوکسی کف رنگ‌های صنعتی و ساختمانی – رنگ اپوکسی پایه حلالی – رنگ اپوکسی زینک ریچ – رنگ پلی اورتان – رنگ اکریلیک (پایه آب) انواع عایق رطوبتی – عایق سفید رطوبتی (عایق بام) – عایق استخری (آبی) – عایق پایه سیمانی – نانو…

View On WordPress

طراحی وب سایت بهینه سازی سئو

 1. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 2. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 3. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 4. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 5. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 6. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 7. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 8. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 9. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 10. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 11. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 12. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 13. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 14. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 15. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 16. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 17. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 18. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 19. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 20. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 21. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 22. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 23. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 24. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 25. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 26. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی

 

طراحی وب سایت بهینه سازی سئو

طراحی وب سایت بهینه سازی سئو

طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات…

View On WordPress

طراحی وب سایت بهینه سازی سئو

 1. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 2. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 3. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 4. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 5. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 6. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 7. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 8. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 9. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 10. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 11. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 12. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 13. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 14. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 15. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 16. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 17. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 18. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 19. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 20. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 21. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 22. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 23. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 24. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 25. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی
 26. طراحی وب سایت بهینه سازی سئو طراحی گرافیک تبلیغات آنلاین تبلیغات اینترنتی برندسازی

سنگ انعطاف پذیر

ورقه‌های سنگ نرم و انعطاف پذیر، قابل اجرا بروی هرسطحی هستند حتی سطوح گرد و منحنی همچون ستون‌ها و خم دیوارهای منحنی. پس از اجرا نمایی کاملا شبیه یک لایه سنگ ضخیم تراش خورده بوسیله تیشه‌های ظریف در چشم بیننده ایجاد میکند ولی با وزنی سبک، سرعت در اجرا و بدون درز بودن و ضمنا آب بند بودن آن. مناسب برای روکش دیوار، کف، ستون، صفحات کابینت، اوپن، شومینه، ستون، دربها و سردرگاه‌ها و حتی حمام. ویژگیهای سنگ انعطاف پذیر نرم:

– اجرای بسیار ساده.
– وزن سبک.
– یکنواختی درزها.
– قابل اجرا در سطوح منحنی.
– مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت.
– ارزان بودن.
– ترک نخوردن.
– شوره نزدن.
– نشکستن.
– نمای نهایی سنگ طبیعی.
– امکان طرح ریزی و درز بندی به صورت دلخواه.
– قابل استفاده در کلیه نماهای داخلی و خارجی ساختمان.

حکیمیان
برای کسب اطلاعات بیشتر، مشاوره و سفارش با ما تماس بگیرید.
تلفن و فکس: 03535218349
تلفن همراه: 09133739809 – 09122939909
ایمیل: Info@Epoxi.Info
وبسایت: www.Epoxi.Info

فروش سگ نگهبان، گارد و پلیس

با شناسنامه، ضمانت اصالت و مجوز رسمی از نهادهای مربوطه

فروش توله پیت بول ردنوز
فروش بولداگ نر وارداتی
فروش سگ هاسکی نر و ماده
فروش توله بولداگ Bulldog
فروش توله ژرمن موبلند نر German Shepherd
فروش توله پاگ (سگ Pug)
فروش توله روتوایلر Rottweiler
فروش توله گلدن رتریور وارداتی Golden Retriever
فروش توله ژرمن شپرد German Shepherd
فروش سگ نگهبان و گارد
فروش توله سگ قفقازی Caucasian Shepherd
فروش توله بولداگ bulldog
فروش توله باکسر Boxer
فروش سگ آلابای Alabai
فروش توله سگ روتوایلر Rottweiler
فروش سگ دوبرمن Doberman
فروش ژرمن شپرد موبلند
فروش توله سگ هاسکی موبلند Husky
تماس جهت مشاوره و خرید انواع نژادهای سگ. ارسال به تمام نقاط کشور.

دهکده حیوانات
http://www.animal-village.ir
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۰۹۴۶۷
Hadi_Agharafee@Yahoo.Com

سامانه جامع معدن و صنایع معدنی – ایرالپ

پردیس ها خرید و فروش قیمت و نمودار اخبار مقالات و تحلیل مناقصه و مزایده  تازه ها خدمات و مشاوره خدمات وب سایت پردیس شرکت ها پردیس انجمن ها پردیس متخصصین پردیس محصولات شرکت های معدنی شرکت های ژئوتکنیکی شرکت های متالورژی تقسیم بندی الفبایی هر شرکت یک سایت انجمن های تخصصی هر انجمن یک سایت متخصصین در ایرالپ هر متخصص یک سایت ژئوتکنیک معدن متالورژی آگهی های خرید آگهی های فروش مواد معدنی فلزی مواد معدنی غیرفلزی محصولات نهایی فلزی محصولات نهایی غیرفلزی کارخانه معدن ماشین آلات و تجهیزات ضایعات مواد معدنی فلزی مواد معدنی غیرفلزی محصولات نهایی فلزی محصولات نهایی غیرفلزی کارخانه معدن ماشین آلات و تجهیزات ضایعات مواد معدنی فلزی مواد معدنی غیرفلزی محصولات نهایی فلزی محصولات نهایی غیرفلزی سنگ آهن هماتیت سنگ آهن مگنتیت کرومیت زغالسنگ آلومینیوم روی کبالت آلیاژ آلومینیوم مس قلع مولیبدن شمش فولاد سرب نیکل تیتانیوم معدن و صنایع معدنی رویدادها مناقصه مزایده ژئوتکنیک معدن متالورژی صنایع وابسته ژئوتکنیک معدن متالورژی صنایع وابسته مطالب علمی چهره ها دانلود

سامانه جامع معدن و صنایع معدنی – ایرالپ

پردیس ها خرید و فروش قیمت و نمودار اخبار مقالات و تحلیل مناقصه و مزایده  تازه ها خدمات و مشاوره خدمات وب سایت پردیس شرکت ها پردیس انجمن ها پردیس متخصصین پردیس محصولات شرکت های معدنی شرکت های ژئوتکنیکی شرکت های متالورژی تقسیم بندی الفبایی هر شرکت یک سایت انجمن های تخصصی هر انجمن یک سایت متخصصین در ایرالپ هر متخصص یک سایت ژئوتکنیک معدن متالورژی آگهی های خرید آگهی های فروش مواد معدنی فلزی مواد معدنی…

View On WordPress

سامانه جامع معدن و صنایع معدنی – ایرالپ

پردیس ها خرید و فروش قیمت و نمودار اخبار مقالات و تحلیل مناقصه و مزایده  تازه ها خدمات و مشاوره خدمات وب سایت پردیس شرکت ها پردیس انجمن ها پردیس متخصصین پردیس محصولات شرکت های معدنی شرکت های ژئوتکنیکی شرکت های متالورژی تقسیم بندی الفبایی هر شرکت یک سایت انجمن های تخصصی هر انجمن یک سایت متخصصین در ایرالپ هر متخصص یک سایت ژئوتکنیک معدن متالورژی آگهی های خرید آگهی های فروش مواد معدنی فلزی مواد معدنی غیرفلزی محصولات نهایی فلزی محصولات نهایی غیرفلزی کارخانه معدن ماشین آلات و تجهیزات ضایعات مواد معدنی فلزی مواد معدنی غیرفلزی محصولات نهایی فلزی محصولات نهایی غیرفلزی کارخانه  معدن ماشین آلات و تجهیزات ضایعات مواد معدنی فلزی مواد معدنی غیرفلزی محصولات نهایی فلزی محصولات نهایی غیرفلزی سنگ آهن هماتیت سنگ آهن مگنتیت کرومیت زغالسنگ آلومینیوم روی کبالت آلیاژ آلومینیوم مس قلع مولیبدن شمش فولاد سرب نیکل تیتانیوم معدن و صنایع معدنی رویدادها مناقصه مزایده ژئوتکنیک معدن متالورژی صنایع وابسته ژئوتکنیک معدن متالورژی صنایع وابسته مطالب علمی چهره ها دانلود

جوایز در فست فود

شاید بتوان گفت یکی از اصلی ترین اهداف هر  فست فودی  افزایش فروش می باشد و با توجه به نوع بازار فست فود در اکثر نقاط کشور عزیزمان ایران که یک بازار رقابتی می باشد، این مهم گاها به امری دشوار تبدیل شده است.
با توجه به ذات و ماهیت مارکتینگ که نیازمند خلاقیت و نوآوری می باشد لذا در این راستا سرمایه گذاران یا صاحبان فست فود اقدام به انجام امور خلاقانه ای برای افزایش فروش می نمایند که یکی از این موارد اهدای جوایز و تخفیف های ویژه به مشتریان می باشد.
جوایز در فست فود
هر چند خوشحال هستیم که مواردی چون تخفیف و جوایز باعث پایین آمدن هزینه های خانوار می گردد و افرادی که از محدودیت های مالی برخوردار هستند بیشتر می توانند از امکانات استفاده نمایند ولی این جریان ممکن است آسیب های هم به مصرف کننده و هم به سرمایه گذاران وارد نماید که در مطلب زیر به برخی از این مشکلات می پردازیم.
هزینه تخفیف و جوایزاز کجا تامین می گردد قطعا هر تخفیفی یا جایزه ای همراه با هزینه برای آن فست فود می باشد که به ظاهر از سود مجموعه کسر می گردد.البته فلسفه و نگاه بیرونی به این موضوع همواره به شکلی بوده است که فست فودها دو واحد سود خود را با دادن یک واحد تخفیف به مشتری با افزایش فروش جایگزین می نمایند. اما واقعیت چیز دیگریست که به شرح زیر اتفاق می افتد:

 • صاحبان فست فود برای جبران سود از دست رفته شروع به کاهش کیفیت می نمایند
 • صاحبان فست فود ابتدا قیمت را به طور مصنوعی بالا برده و ما به تفاوت را به شما تخفیف می دهند
 • فست فود به دلیل عدم رسیدن به نقطه سر به سر برای جبران این نقص شروع به استفاده از این سبک می نماید که در اکثر مواقع اثر منفی دارد
 • گر چه استفاده از تخفیف گاها جذاب می باشد اما در فرهنگ اصیل ایرانی – اسلامی ما در برخی از موارد این مهم ممکن است با مشکلات شرعی – اخلاقی روبرو گردد

iranhfc
به اعتقاد کارشناسان خبره گروه تجهیز و راه اندازی فست فود تخفیف آخرین گزینه در فرایند مارکتینگ می باشد که باید  با مطالعه و کارشناسی صورت گیرد. البته در الگوریتم بازاریابی iranhfc  که در زمان راه اندازی فست فود توسط کارشناسان این گروه برای سرمایه داران تشریح می گردد انتخاب گزینه صحیح را آسان می نماید.

جوایز در فست فود

New Post has been published on https://www.fastfoodstartup.com/%d8%ac%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%af/

جوایز در فست فود

شاید بتوان گفت یکی از اصلی ترین اهداف هر  فست فودی  افزایش فروش می باشد و با توجه به نوع بازار فست فود در اکثر نقاط کشور عزیزمان ایران که یک بازار رقابتی می باشد، این مهم گاها به امری دشوار تبدیل شده است.

با توجه به ذات و ماهیت مارکتینگ که نیازمند خلاقیت و نوآوری می باشد لذا در این راستا سرمایه گذاران یا صاحبان فست فود اقدام به انجام امور خلاقانه ای برای افزایش فروش می نمایند که یکی از این موارد اهدای جوایز و تخفیف های ویژه به مشتریان می باشد.

هر چند خوشحال هستیم که مواردی چون تخفیف و جوایز باعث پایین آمدن هزینه های خانوار می گردد و افرادی که از محدودیت های مالی برخوردار هستند بیشتر می توانند از امکانات استفاده نمایند ولی این جریان ممکن است آسیب های هم به مصرف کننده و هم به سرمایه گذاران وارد نماید که در مطلب زیر به برخی از این مشکلات می پردازیم.

هزینه تخفیف و جوایزاز کجا تامین می گردد قطعا هر تخفیفی یا جایزه ای همراه با هزینه برای آن فست فود می باشد که به ظاهر از سود مجموعه کسر می گردد.البته فلسفه و نگاه بیرونی به این موضوع همواره به شکلی بوده است که فست فودها دو واحد سود خود را با دادن یک واحد تخفیف به مشتری با افزایش فروش جایگزین می نمایند. اما واقعیت چیز دیگریست که به شرح زیر اتفاق می افتد:

 • صاحبان فست فود برای جبران سود از دست رفته شروع به کاهش کیفیت می نمایند
 • صاحبان فست فود ابتدا قیمت را به طور مصنوعی بالا برده و ما به تفاوت را به شما تخفیف می دهند
 • فست فود به دلیل عدم رسیدن به نقطه سر به سر برای جبران این نقص شروع به استفاده از این سبک می نماید که در اکثر مواقع اثر منفی دارد
 • گر چه استفاده از تخفیف گاها جذاب می باشد اما در فرهنگ اصیل ایرانی – اسلامی ما در برخی از موارد این مهم ممکن است با مشکلات شرعی – اخلاقی روبرو گردد

به اعتقاد کارشناسان خبره گروه تجهیز و راه اندازی فست فود تخفیف آخرین گزینه در فرایند مارکتینگ می باشد که باید  با مطالعه و کارشناسی صورت گیرد. البته در الگوریتم بازاریابی iranhfc  که در زمان راه اندازی فست فود توسط کارشناسان این گروه برای سرمایه داران تشریح می گردد انتخاب گزینه صحیح را آسان می نماید.

جوایز در فست فود

New Post has been published on https://www.iranhfc.tv/%d8%ac%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%af/

جوایز در فست فود

شاید بتوان گفت یکی از اصلی ترین اهداف هر  فست فودی  افزایش فروش می باشد و با توجه به نوع بازار فست فود در اکثر نقاط کشور عزیزمان ایران که یک بازار رقابتی می باشد، این مهم گاها به امری دشوار تبدیل شده است.

با توجه به ذات و ماهیت مارکتینگ که نیازمند خلاقیت و نوآوری می باشد لذا در این راستا سرمایه گذاران یا صاحبان فست فود اقدام به انجام امور خلاقانه ای برای افزایش فروش می نمایند که یکی از این موارد اهدای جوایز و تخفیف های ویژه به مشتریان می باشد.

هر چند خوشحال هستیم که مواردی چون تخفیف و جوایز باعث پایین آمدن هزینه های خانوار می گردد و افرادی که از محدودیت های مالی برخوردار هستند بیشتر می توانند از امکانات استفاده نمایند ولی این جریان ممکن است آسیب های هم به مصرف کننده و هم به سرمایه گذاران وارد نماید که در مطلب زیر به برخی از این مشکلات می پردازیم.

هزینه تخفیف و جوایزاز کجا تامین می گردد قطعا هر تخفیفی یا جایزه ای همراه با هزینه برای آن فست فود می باشد که به ظاهر از سود مجموعه کسر می گردد.البته فلسفه و نگاه بیرونی به این موضوع همواره به شکلی بوده است که فست فودها دو واحد سود خود را با دادن یک واحد تخفیف به مشتری با افزایش فروش جایگزین می نمایند. اما واقعیت چیز دیگریست که به شرح زیر اتفاق می افتد:

 • صاحبان فست فود برای جبران سود از دست رفته شروع به کاهش کیفیت می نمایند
 • صاحبان فست فود ابتدا قیمت را به طور مصنوعی بالا برده و ما به تفاوت را به شما تخفیف می دهند
 • فست فود به دلیل عدم رسیدن به نقطه سر به سر برای جبران این نقص شروع به استفاده از این سبک می نماید که در اکثر مواقع اثر منفی دارد
 • گر چه استفاده از تخفیف گاها جذاب می باشد اما در فرهنگ اصیل ایرانی – اسلامی ما در برخی از موارد این مهم ممکن است با مشکلات شرعی – اخلاقی روبرو گردد

به اعتقاد کارشناسان خبره گروه تجهیز و راه اندازی فست فود تخفیف آخرین گزینه در فرایند مارکتینگ می باشد که باید  با مطالعه و کارشناسی صورت گیرد. البته در الگوریتم بازاریابی iranhfc  که در زمان راه اندازی فست فود توسط کارشناسان این گروه برای سرمایه داران تشریح می گردد انتخاب گزینه صحیح را آسان می نماید.

جوایز در فست فود

New Post has been published on https://www.iranhfc.org/%d8%ac%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%af/

جوایز در فست فود

شاید بتوان گفت یکی از اصلی ترین اهداف هر  فست فودی  افزایش فروش می باشد و با توجه به نوع بازار فست فود در اکثر نقاط کشور عزیزمان ایران که یک بازار رقابتی می باشد، این مهم گاها به امری دشوار تبدیل شده است.

با توجه به ذات و ماهیت مارکتینگ که نیازمند خلاقیت و نوآوری می باشد لذا در این راستا سرمایه گذاران یا صاحبان فست فود اقدام به انجام امور خلاقانه ای برای افزایش فروش می نمایند که یکی از این موارد اهدای جوایز و تخفیف های ویژه به مشتریان می باشد.

جوایز در فست فود

هر چند خوشحال هستیم که مواردی چون تخفیف و جوایز باعث پایین آمدن هزینه های خانوار می گردد و افرادی که از محدودیت های مالی برخوردار هستند بیشتر می توانند از امکانات استفاده نمایند ولی این جریان ممکن است آسیب های هم به مصرف کننده و هم به سرمایه گذاران وارد نماید که در مطلب زیر به برخی از این مشکلات می پردازیم.

هزینه تخفیف و جوایزاز کجا تامین می گردد قطعا هر تخفیفی یا جایزه ای همراه با هزینه برای آن فست فود می باشد که به ظاهر از سود مجموعه کسر می گردد.البته فلسفه و نگاه بیرونی به این موضوع همواره به شکلی بوده است که فست فودها دو واحد سود خود را با دادن یک واحد تخفیف به مشتری با افزایش فروش جایگزین می نمایند. اما واقعیت چیز دیگریست که به شرح زیر اتفاق می افتد:

 • صاحبان فست فود برای جبران سود از دست رفته شروع به کاهش کیفیت می نمایند
 • صاحبان فست فود ابتدا قیمت را به طور مصنوعی بالا برده و ما به تفاوت را به شما تخفیف می دهند
 • فست فود به دلیل عدم رسیدن به نقطه سر به سر برای جبران این نقص شروع به استفاده از این سبک می نماید که در اکثر مواقع اثر منفی دارد
 • گر چه استفاده از تخفیف گاها جذاب می باشد اما در فرهنگ اصیل ایرانی – اسلامی ما در برخی از موارد این مهم ممکن است با مشکلات شرعی – اخلاقی روبرو گردد

iranhfc

به اعتقاد کارشناسان خبره گروه تجهیز و راه اندازی فست فود تخفیف آخرین گزینه در فرایند مارکتینگ می باشد که باید  با مطالعه و کارشناسی صورت گیرد. البته در الگوریتم بازاریابی iranhfc  که در زمان راه اندازی فست فود توسط کارشناسان این گروه برای سرمایه داران تشریح می گردد انتخاب گزینه صحیح را آسان می نماید.

جوایز در فست فود

New Post has been published on https://www.iranhfc.net/%d8%ac%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%af/

جوایز در فست فود

شاید بتوان گفت یکی از اصلی ترین اهداف هر  فست فودی  افزایش فروش می باشد و با توجه به نوع بازار فست فود در اکثر نقاط کشور عزیزمان ایران که یک بازار رقابتی می باشد، این مهم گاها به امری دشوار تبدیل شده است.
با توجه به ذات و ماهیت مارکتینگ که نیازمند خلاقیت و نوآوری می باشد لذا در این راستا سرمایه گذاران یا صاحبان فست فود اقدام به انجام امور خلاقانه ای برای افزایش فروش می نمایند که یکی از این موارد اهدای جوایز و تخفیف های ویژه به مشتریان می باشد.
جوایز در فست فود
هر چند خوشحال هستیم که مواردی چون تخفیف و جوایز باعث پایین آمدن هزینه های خانوار می گردد و افرادی که از محدودیت های مالی برخوردار هستند بیشتر می توانند از امکانات استفاده نمایند ولی این جریان ممکن است آسیب های هم به مصرف کننده و هم به سرمایه گذاران وارد نماید که در مطلب زیر به برخی از این مشکلات می پردازیم.
هزینه تخفیف و جوایزاز کجا تامین می گردد قطعا هر تخفیفی یا جایزه ای همراه با هزینه برای آن فست فود می باشد که به ظاهر از سود مجموعه کسر می گردد.البته فلسفه و نگاه بیرونی به این موضوع همواره به شکلی بوده است که فست فودها دو واحد سود خود را با دادن یک واحد تخفیف به مشتری با افزایش فروش جایگزین می نمایند. اما واقعیت چیز دیگریست که به شرح زیر اتفاق می افتد:

 • صاحبان فست فود برای جبران سود از دست رفته شروع به کاهش کیفیت می نمایند
 • صاحبان فست فود ابتدا قیمت را به طور مصنوعی بالا برده و ما به تفاوت را به شما تخفیف می دهند
 • فست فود به دلیل عدم رسیدن به نقطه سر به سر برای جبران این نقص شروع به استفاده از این سبک می نماید که در اکثر مواقع اثر منفی دارد
 • گر چه استفاده از تخفیف گاها جذاب می باشد اما در فرهنگ اصیل ایرانی – اسلامی ما در برخی از موارد این مهم ممکن است با مشکلات شرعی – اخلاقی روبرو گردد

iranhfc
به اعتقاد کارشناسان خبره گروه تجهیز و راه اندازی فست فود تخفیف آخرین گزینه در فرایند مارکتینگ می باشد که باید  با مطالعه و کارشناسی صورت گیرد. البته در الگوریتم بازاریابی iranhfc  که در زمان راه اندازی فست فود توسط کارشناسان این گروه برای سرمایه داران تشریح می گردد انتخاب گزینه صحیح را آسان می نماید.