گذشت آن که تو سالار دلبران بودی
خدای عشق من و یار دیگران بودی
گذشت آن که ز درگاه خویش می نالید
مرا به تلخی و شیرین دیگران بودی

Leave a Reply