RT @albatrusn: برای جوجه‌های یکروزه غصه خوردیم که چرا صبر نکردن بزرگتر بشن بعد بکشنشون و بیان توی سفره‌های ما

RT @albatrusn: برای جوجه‌های یکروزه غصه خوردیم که چرا صبر نکردن بزرگتر بشن بعد بکشنشون و بیان توی سفره‌های ما